Założenia

CELE GŁÓWNE

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków: 

  • Przedszkole odkrywa i rozwija indywidualne predyspozycje dziecka, jego kreatywność i otwartą postawę wobec otaczającego świata.

2. Wychowankowie są aktywni: 

  • Przedszkole tworzy przestrzeń do rozbudzania aktywności wychowanków
  • Wychowankowie aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz środowiska lokalnego

3. Placówka wspomaga rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji: 

  • Nauczyciele planując zadania edukacyjne wykorzystują metody aktywizujące w taki sposób, aby każde dziecko mogło robić postępy na miarę swoich możliwości
  • Przedszkole uwzględnia zróżnicowane potrzeby rozwojowe dzieci.
  • Przedszkole tworzy warunki do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i realizowania pasji

4. Rodzice są partnerami placówki:

  • Rodzice współdecydują i są współodpowiedzialni za efekty procesu dydaktyczno- wychowawczego

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich prawidłowego rozwoju.

2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

3. Rozwijanie u wychowanków pozytywnych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, umiejętność współdziałania).

4. Budowanie poczucia własnej wartości wychowanków.

5. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka, w tym do podjęcia nauki w szkole.

6. Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z dzieckiem z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji i potrzeb.

7. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze wobec rodziców.

8. Informowanie rodziców o postępach ich dziecka.

9. Promowanie działalności przedszkolnej w środowisku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
tel. 85 664 74 07    tel. 85 652 70 97
e-mail:zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Powrót na początek strony