Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-14. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Romanowska, adres poczty elektronicznej marrom@sp42bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535936388. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Sokólska 1

Adres e-mail organu odwoławczego: zsps6@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 66-47-407

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Sokólskiej 2

1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.

2. W budynku jest podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.

4. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać z wideofonu.

5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.

6. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, pętli indukcyjnych.

7. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wszystkie drzwi są odpowiednio szerokie.

8. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

9. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.

10. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

11. W budynku nie ma umieszczonych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Przy ulicy Sokólskiej 1

1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać osiem stopni.

2. W budynku jest winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

3. Po wejsciu przed pierwsze drzwi trzeba skorzystać z dzwonka.

5. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.

6. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.

7. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.

8. Budynek jest dwukondygnacyjn, podpiwniczony, wszystkie drzwi są odpowiednio szerokie.

9. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.

10. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

11. W budynku nie ma umieszczonych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Udogodnienia

 Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Inne informacje i oświadczenia

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przedszkole zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
Przedszkole zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
Przedszkole zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.
Przedszkole zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku: https://ps42.edu.bialystok.pl

Powrót na początek strony